PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor eLearning

   Candidate Handbook   Top jobs to pursue with ISO 37001 certification

Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της δωροδοκίας κατά ISO 37001:2016

PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor eLearning

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση

Σε ποιούς απευθύνεται το πρότυπο
 • Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους.
 • Αυτό περιλαμβάνει κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, μικρές – μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
 • Το πρότυπο ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας εντός της λειτουργίας ενός οργανισμού.
Οφέλη πιστοποίησης

Η εφαρμογή και πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 37001, προσφέρει:
•Μείωση των δωροδοκιών μέσω της εφαρμογής κατάλληλων πρακτικών
•Αποφυγή οικονομικών ζημιών
•Διατήρηση φήμης
•Διαφάνεια των δραστηριοτήτων του οργανισμού
•Αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών διεργασιών
•Θεμελίωση ηθικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας κατά της δωροδοκίας
•Καλλιέργεια κουλτούρας ακεραιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωση
•Οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών
•Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της αξιοπιστίας των οργανισμών.

Απαιτήσεις προτύπου

Οι σημαντικότερες απαιτήσεις του ISO 37001 περιλαμβάνουν:
• Ανάπτυξη πολιτικής κατά της δωροδοκίας
• Διενέργεια risk assessment σε διαδικασίες της επιχείρησης και σε κρίσιμους συνεργάτες
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού
• Καθορισμός οικονομικών και μη ελέγχων στις κρίσιμες δραστηριότητες
• Καθορισμός KPIs (δεικτών αποτελεσματικότητας) και κατάλληλου συστήματος αναφορών προς την ανώτερη και την ανώτατη διοίκηση
• Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας για θέματα δωροδοκίας
• Καθορισμός συγκεκριμένων υπευθυνοτήτων για το προσωπικό και τα στελέχη
• Πολιτική για επαγγελματικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας, χορηγίες και δωρεές
• Δέσμευση της διοίκησης για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου.


Λεπτομέρειες Προγράμματος

Η γλώσσα παρακολούθησης είναι η αγγλική.

Το κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνει
– Υψηλής ποιότητας βίντεο του μαθήματος από πιστοποιημένο εκπαιδευτή της PECB
– Πρόσβαση διάρκειας ζωής σε PDF υλικού μαθήματος. Στους συμμετέχοντες παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει περισσότερες από 450 σελίδες επεξηγηματικών πληροφοριών, παραδείγματα, βέλτιστες πρακτικές, ασκήσεις και κουίζ.
– Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνονται τα έξοδα πιστοποίησης και εξετάσεων
–31 CPD (Continuing Professional Development) credits
– Κωδικός κουπονιού πρόσβασης στο πρόγραμμα με 12μηνη ισχύ
Δωρεάν επανάληψη εξετάσεων εντός 12 μηνών από την αρχική εξέταση


Μορφή εκπαίδευσης

eLearning: Μέσω της πλατφόρμας της PECB, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε βίντεο με ασύγχρονη παρακολούθηση. Μπορεί να το παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί, δια ζώσης, ενδοεπιχειρησιακά ή εξ αποστάσεως ζωντανά (σύγχρονα). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο info@greeceleansixsigma.gr .


Οφέλη παρακολούθησης

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο με πιστοποίηση PECB ISO 37001 Lead Auditor παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε ελέγχους συστημάτων διαχείρισης κατά της δωροδοκίας (ABMS) εφαρμόζοντας ευρέως αναγνωρισμένες αρχές, διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου.

Πολλοί οργανισμοί αναζητούν ικανούς ελεγκτές για να καθορίσουν εάν οι πολιτικές και οι έλεγχοι κατά της δωροδοκίας, που εφαρμόζονται ως μέρος ενός ABMS που βασίζεται στο ISO 37001, είναι αποτελεσματικές. Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες με επιτυχία και σκοπεύει να αντικατοπτρίσει τη σημασία των αποτελεσματικών ελέγχων ABMS. Επιπλέον, στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ελέγχων ABMS σύμφωνα με τις οδηγίες για συστήματα διαχείρισης ελέγχου που παρέχονται στο ISO 19011 και τη διαδικασία πιστοποίησης που περιγράφεται στο ISO/IEC 17021-1.

Οι ασκήσεις, τα κουίζ και οι μελέτες περιπτώσεων που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να εξασκήσετε τις πιο σημαντικές πτυχές ενός ελέγχου ABMS: απαιτήσεις ISO 37001, αρχές ελέγχου, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων, καθοδήγηση ομάδας ελεγκτών, διεξαγωγή συνεντεύξεων με ελεγχόμενο, επανεξέταση τεκμηριωμένων πληροφοριών, σύνταξη εκθέσεων μη συμμόρφωσης και προετοιμασία της τελικής έκθεσης ελέγχου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ακολουθεί εξέταση. Εάν περάσετε την εξέταση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη πιστοποίηση “PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor“.


Προφίλ συμμετεχόντων

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Lead Auditor ISO 37001 προορίζεται για:

 • Επιθεωρητές που σκοπεύουν να εκτελούν και να καθοδηγούν ελέγχους ABMS
 • Συμβούλους που προετοιμάζουν οργανισμούς για την υλοποίηση του συστήματος.
 • Στελέχη που είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 σε έναν οργανισμό
 • Τεχνικοί εμπειρογνώμονες ή ειδικοί σύμβουλοι στη διαχείριση κατά της δωροδοκίας

Στόχοι μάθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να:

 • Εξηγήστε τις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας (ABMS) που βασίζεται στο ISO 37001
 • Ερμηνεύστε τις απαιτήσεις του ISO 37001 για ένα ABMS από την οπτική γωνία ενός επιθεωρητή
 • Αξιολογήστε τη συμμόρφωση ABMS με τις απαιτήσεις ISO 37001, σύμφωνα με τις βασικές έννοιες και αρχές ελέγχου
 • Σχεδιάστε, διενεργήστε και κλείστε έναν έλεγχο συμμόρφωσης με το ISO 37001, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO/IEC 17021-1, τις οδηγίες ISO 19011 και άλλες βέλτιστες πρακτικές ελέγχου
 • Διαχειριστείτε ένα πρόγραμμα ελέγχου ISO 37001

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι επικεντρωμένο στους συμμετέχοντες και περιλαμβάνει:

 • Θεωρίες, προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης κατά της δωροδοκίας
 • Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, οι οποίες απεικονίζονται με μελέτες περιπτώσεων εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα και πρακτικές ασκήσεις που βασίζονται σε μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις
 • Αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων
Προαπαιτούμενα

Οι βασικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι η θεμελιώδης κατανόηση των απαιτήσεων του ISO 37001 για ένα ABMS και η πλήρης γνώση των αρχών ελέγχου.


Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την εμπειρία eLearning PECB;

Τα eLearning έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών μαθητών που έχουν διαφορετικές μαθησιακές προτιμήσεις ή/και περιορισμένο χρόνο για να παρακολουθήσουν μια συνεδρία σεμιναρίου κατάρτισης.

Ακολουθούν μερικά από τα κύρια οφέλη της εμπειρίας eLearning PECB:

 • Το γεγονός ότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σεμινάριο και η εξέταση διεξάγονται ηλεκτρονικά (εξ ου και το «e» στο eLearning) σημαίνει ότι το μόνο που χρειάζεστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα κατάρτισης είναι μια συσκευή (π.χ. υπολογιστής, tablet, smartphone), πρόσβαση στο διαδίκτυο που λειτουργεί για να συνδέσετε τη συσκευή και την εφαρμογή KATE.
 • Η πρόσβαση στα μαθήματα κατάρτισης 24/7 σας δίνει τη δυνατότητα να υπαγορεύσετε τον ρυθμό της μελέτης σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα χρονοδιαγράμματα, τα ταξίδια και τη διαμονή, ή να χρειαστεί να πάρετε ρεπό από τη δουλειά.
 • Η απεριόριστη πρόσβαση σάς επιτρέπει να επιστρέψετε σε οποιοδήποτε τμήμα του εκπαιδευτικού μαθήματος όπως το χρειάζεστε.
 • Κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελείται από πολλές ενότητες βίντεο που δεν χρειάζονται περισσότερο από 20 λεπτά για να παρακολουθήσετε. Αυτό έγινε με μοναδικό σκοπό να γίνει εύκολη η λήψη και η επεξεργασία των πληροφοριών. σκεφτείτε τα podcast που ακούμε κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, για παράδειγμα

Με απλά λόγια, τα μαθήματα eLearning είναι ένας βολικός τρόπος για να βελτιώσετε αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας δεξιότητες. Η εικονική σας τάξη τώρα είναι η KATE!


Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Ημέρα 1: Εισαγωγή στο σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας (ABMS) και στο ISO 37001

Ημέρα 2: Αρχές ελέγχου και προετοιμασία και έναρξη ελέγχου

Ημέρα 3: Επιτόπιες δραστηριότητες ελέγχου

Ημέρα 4: Κλείσιμο του ελέγχου

Ημέρα 5: Εξέταση πιστοποίησης


Εξετάσεις Πιστοποίησης
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα από τα πιστοποιητικά που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Θα λάβετε ένα πιστοποιητικό μόλις εκπληρώσετε όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα επιλεγμένα διαπιστευτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις ISO 37001 και τη διαδικασία πιστοποίησης PECB, ανατρέξτε στους  Certification Rules and Policies.

Η πιστοποίηση PECB ISO 37001 Auditor έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Credential Exam Professional experience MS audit/assessment experience Other requirements
PECB Certified ISO 37001 Provisional Auditor PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor Exam or equivalent None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO 37001 Auditor PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor Exam or equivalent Two years: One year of work experience in Anti-bribery Management Audit activities*: a total of 200 hours Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor Exam or equivalent Five years: Two years of work experience in Anti-bribery Management Audit activities*: a total of 300 hours Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO 37001 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor Exam or equivalent Ten years: Seven years of work experience in Anti-bribery Management Audit activities*: a total of 1,000 hours Signing the PECB Code of Ethics

Σημείωση: Τα άτομα με πιστοποίηση PECB που κατέχουν τιςΠιστοποιήσεις Lead Implementer and Lead Auditor πληρούν τις προϋποθέσεις για PECB Master, δεδομένου ότι έχουν λάβει 4 επιπλέον Πιστοποιήσεις που σχετίζονται με αυτό το σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εξετάσεις και τις απαιτήσεις για το PECB Master, μεταβείτε στη διεύθυνση PECB Master Credentials.

*Για να θεωρηθούν έγκυρες οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές ελέγχου και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός ελέγχου
 • Διαχείριση προγράμματος ελέγχου
 • Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου
 • Σύνταξη εκθέσεων μη συμμόρφωσης
 • Σύνταξη εγγράφων εργασιών ελέγχου
 • Έλεγχος τεκμηριωμένων πληροφοριών
 • Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου
 • Παρακολούθηση μη συμμόρφωσης
 • Καθοδήγηση ομάδας ελέγχου

Ύλη εξετάσεων

Η εξέταση PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor καλύπτει τις παρακάτω θεματικές:

Τομέας 1: Βασικές αρχές και έννοιες του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας

Τομέας 2: Απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας

Τομέας 3: Βασικές έννοιες και αρχές ελέγχου

Τομέας 4: Προετοιμασία ελέγχου ISO 37001

Τομέας 5: Διεξαγωγή ελέγχου κατά ISO 37001

Τομέας 6: Κλείσιμο ελέγχου ISO 37001

Τομέας 7: Διαχείριση προγράμματος ελέγχου ISO 37001

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο εξέτασης, τις διαθέσιμες γλώσσες και άλλες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη List of PECB Exams και τον κανονισμό Examination Rules and Policies.


Εγγραφή προγράμματος:

Η εκπαίδευση παρέχεται από το φορέα PECB. Αφού επιλέξετε την ημερομηνία/ώρα του μαθήματος σας, θα εγγραφείτε εντός 24 ωρών από την παραλαβή της πληρωμής. Θα λάβετε ένα email που επιβεβαιώνει την εγγραφή σας και σας παρέχει πρόσβαση για τη ρύθμιση του λογαριασμού σας PECB. Αυτός ο λογαριασμός θα παρέχει πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων σας και στην ηλεκτρονική σας πλατφόρμα εκπαίδευσης KATE. Η PECB είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξέτασης, ελέγχου και πιστοποίησης

PECB is accredited under ISO/IEC 17024 by:


PECB Webinars

Παρακολουθήστε δωρεάν ένα από τα προηγούμενα webinars
ISO 37001 Implementation – The Key to Protecting Your Company’s Reputation


Εκπαίδευση Εσωτερικού Επιθεωρητή PECB Certified ISO 37001

Εαν ενδιαφέρεστε για το εξ αποστάσεως elearning πρόγραμμα του εσωτερικού επιθεωρητή, πατήστε εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο ISO 37001 standard by ISO (International Organization for Standardization)

ISO 37001 Anti-bribery management systems brochure by ISO (International Organization for Standardization)

 

Διαθεσιμες θεσεις

Ticket type: Ποσοτητα Τιμη
Δίδακτρα
800.00
Ποσοτητα Συνολο

Event FAQs

Θέλω να ξεκινήσω την εκπαίδευση σήμερα, μπορώ;

Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση όποτε το επιθυμείτε, θα πάρετε πρόσβαση στις πλατφόρμες εκπαίδευσης αμέσως έτσι ώστε να ξεκινήσετε το ταξίδι της γνώσης.

Τί συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της εκπαίδευσης;

Πρόσβαση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης για να παρακολουθήσετε τα βίντεο του μαθήματος και να μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό.


Εξέταστρα + Δωρεάν Επανεξέταση διάρκειας για 12 μήνες.


Βεβαίωση παρακολούθησης / Πιστοποιητικό μετά από εξετάσεις.

Σε ποιά γλώσσα είναι η εκπαίδευση;

Η εκπαίδευση γίνεται στα αγγλικά, καθώς διδάσκουν ξενόγλωσσοι εκπαιδευτές.

Μπορεί η συγκεκριμένη εκπαίδευση να γίνει εξ αποστάσεως ζωντανά ή δια ζώσης;

Ναι βεβαίως, επικοινωνήστε μαζί μας στο +302312315681 ή στο info@greeceleansixsigma.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Αγόρασα το voucher και τώρα τί;

Θα σας έρθουν οδηγίες στο email σας για τα επόμενα βήματα. Θα σας καθοδηγήσουμε σχετικά έτσι ώστε να ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα.

What is the difference between the Lead Implementer and Lead Auditor courses?

A lead implementer is a professional specialized in implementing a management system efficiently and in accordance with relevant laws, regulations and standards.


PECB’s Lead Implementer training courses help participants develop the skills, knowledge, and competencies needed to successfully implement a management system (on their own or through leading or participating in a team of implementers) based on ISO standards in organizations of different sizes and industries.


Our Lead Implementer training courses are consistent with the best practices of a project management established in ISO 10006. They use the Integrated Implementation Methodology for Management Systems and Standards (IMS2), PECB’s original creation and trademark implementation methodology.


A lead auditor is a professional specialized in auditing an already existing management system, i.e., examining it and determining its effectiveness and compliance with relevant laws, regulations and standards.


PECB’s Lead Auditor training courses enable participants to develop the skills, knowledge, and competencies needed to audit a management system (on their own or through leading or participating in a team of auditors) based on ISO standards in organizations of different sizes and industries.


Our Lead Auditor training courses are consistent with auditing best practices and principles established in internationally recognized standards and organizations, such as ISO 19011, GAAS, and IFAC. They use the Accepted Audit Methodology for Management Systems and Standards (AMS2), PECB’s original creation and trademark auditing methodology.

What is the standard duration of PECB training courses?

Duration varies from course to course. Please refer to the table below:  Course Duration/days Exam
  Introduction 1 NO
  Foundation 2 YES, at the end of day 2
  Manager Courses 3 Yes, at the end of day 3
  Lead Auditor / Implementer 5 YES, day 5
  Other LEAD courses (CLPTP, CLPI, CLSSP, etc…) 5 YES, day 5
Are PECB exams open-book or closed-book?

There are two PECB exam types:Multiple choice closed-book where candidates are not allowed to use anything but the exam paper and a pen. Usually, Foundation and Transition exams are of this type.
Essay type open-book where candidates are allowed to use the following reference materials:


A copy of the standard
Training course materials
Any personal notes made by the candidate during the training course
A hard copy dictionary

Essay Type exams transitioning to Multiple-Choice exams will be “Open book.


Coupon Code

As there are fees for scheduling an online PECB exam and submitting a PECB certificate application, Partners will provide course participants with coupon codes through their PECB Partners Dashboard.


PECB course participants are provided with coupon codes, which depending on the event exam type, can be used for:


If the event exam type is paper-based, the coupon code is valid for:Applying for the Certification if the exam is passed successfully;

If the event exam type is online, the coupon code is valid for:Scheduling one first take online exam session;
Schedule one retake online exam session (if you have failed the first attempt);
Waive the Certificate application fee;

Participants will be provided with the coupon code via email from the PECB system, and in case the email is lost or not successfully delivered, the coupon code can also be found within the My Courses tab under the Coupon Code column.


The coupon code is bound to a specific PECB account and to a specific course. The coupon code cannot be used by another PECB account, nor for another PECB course.


Exam Tips

PECB recommendations before and during the exam:Get a good night’s rest the night before the exam.
Eat a well-balanced meal prior to going to the exam center. Avoid excessive stimulants such as caffeine.
 Plan to arrive at the exam site at least 30 minutes prior to your scheduled exam session.
Read and follow the instructions carefully. Ask the invigilator for clarification if you are not sure about the instructions.
Periodically check your progress. This will allow you to make any adjustments in time. Pay attention to the time you have left to finish the exam.

What is the duration of an exam?

The duration of PECB exams varies depending on the certification exam taken:Foundation exam: 1 hour
Manager exam: 2 hours
Lead-exam: 3 hours

If requested on the day of the exam (paper-based exams) additional time can be provided to candidates taking the exam in a non-native language


 Foundation exam: 10 additional minutes
Manager exams:  20 additional minutes
Lead-exams: 30 additional minutes
What is the exam structure and domains?

PECB Exams are based on competency domains, specific for each exam, and exam questions are developed to evaluate candidates’ competency by measuring their comprehension, application, analysis and evaluation of these domains.


As an example, the 7 competency domains that are evaluated in the ISO/IEC 27001 Lead Implementer exam are:


 Domain 1: Fundamental information security principles and concepts
Domain 2: Planning an ISMS based on ISO 27001
Domain 3: Implementing an ISMS based on ISO 27001
Domain 4: Information security control best practices, based on ISO 27002
Domain 5: Performance evaluation, monitoring and measurement of an ISMS based on ISO 27001
Domain 6: Continuous improvement of an ISMS based on ISO 27001
Domain 7: Preparing for an ISMS certification audit
What is KATE?

KATE is an application that allows you to access PECB course materials. It requires you to login with your PECB account. Additionally, you can also send comments/feedback on course material and make personal notes.

Downloading KATE

KATE is compatible with the following operating systems:Windows
macOS
Android
iOS

To download KATE for one of these operating systems, please follow this link: Download KATE.


How to get access to training material in KATE

After you have enrolled to a PECB course, please contact your training provider and ask them to assign the training course material to your PECB user account.


Once the training provider has assigned the course material to your PECB user account, please follow our KATE Manuals, which explain how to access the training course material accordingly.


Short-cut on how to log in to KATE app on all Operating Systems

After the course has been assigned to you by the trainer/reseller, it will appear in your “myPECB dashboard” under the “My Courses” tab.


Download KATE from the following link: https://pecb.com/kate, install it on your device, and login with your PECB account.


If the course is already linked to another device, and you need to link the course with your current device, click the Link to this device button and the course will be automatically unlinked from the previous device and get linked to your current device.


 


If you have ordered a self-study course, the course material should be assigned to you in advance. If you do not see the materials assigned in your PECB account, please contact the PECB Partner.

Event Schedule Details

 • 11/03/2024 9:00 am EET
Μοιρασου αυτό το προγραμμα
Προσθεσε στο ημερολογιο
en_USEnglish
Skip to content